ทั่วไป

การระดมทุนแบบ afterword ต่างจากแบบอื่นอย่างไร

การระดมทุนกับ afterword ไม่ใช่การบริจาค ผู้ที่ระดมทุนจะได้รับผลตอบแทนในลักษณะที่เป็นหนังสือ ของขวัญ ของที่ระลึก หรือกิจกรรมพิเศษต่างๆ รวมไปถึงการได้มีส่วนร่วมให้เกิดหนังสือดีๆขึ้นอีกด้วย

การลงทุนมีความเสี่ยง การระดมแบบ afterword มีความเสี่ยงอย่างไร

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นไปได้ตั้งแต่ - การระดมทุนไม่สำเร็จและไม่สามารถได้รับการตอบแทนที่หวังไว้ แต่จะไม่มีการเสียเงินที่ระดมทุนเด็ดขาด เงินที่โอนผ่านบัญชีธนาคารหรือในระบบอื่นมาในช่วงการระดมทุนจะถูกโอนกลับไปยังผู้สนับสนุนอย่างโปร่งใส

- ความล่าช้าในขั้นตอนการผลิตหรือจัดส่งหนังสือหลังจากระดมทุนสำเร็จ ขั้นตอนนี้ผู้ระดมทุนเป็นคนรับผิดชอบให้โครงการสำเร็จ การที่จะทำให้โครงการสำเร็จมีปัจจัยหลายด้านในหลายขั้นตอน เช่น ตรวจพิสูจน์อักษร ออกแบบรูปเล่ม การพิมพ์ที่โรงพิมพ์ สายส่ง หรืออื่นๆ

- ในบางกรณีหลังจากระดมทุนสำเร็จแล้ว เงินทุนที่ได้มาอาจยังไม่สามารถทำให้โครงการหนังสือนั้นๆ ดำเนินการสำเร็จได้ เนื่องจากความผิดพลาดบางประการ ทั้งนี้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของผู้นำระดมทุน และผู้ร่วมระดมทุนในการตรวจสอบความเหมาะสมของเงินทุน งานที่ต้องการทำให้สำเร็จ และระยะเวลาในการดำเนินการ จึงจำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้าให้ดี

afterword มีประโยชน์ต่อใครบ้าง

afterword เป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์สำหรับนักเขียนทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ และสำนักพิมพ์ขนาดเล็กที่อยากทดลองนำเสนอต้นฉบับถึงผู้อ่านโดยตรง หรืออาจมีความจำเป็นบางประการที่ทำให้ไม่สามารถจัดทำหนังสือขึ้นในระบบเดิมได้ รวมถึงผู้อ่านที่มีความต้องการให้มีหนังสือบางประเภทเกิดขึ้น

โครงการหนังสือที่มาระดมทุนมาจากไหนบ้าง

มาจากนักเขียนหรือบุคคลทั่วไปที่ส่งแนวความคิดหรือต้นฉบับเข้ามา

หนังสือประเภทใดบ้างที่เหมาะกับการระดมทุนที่ afterword

หนังสือที่นำมาระดมทุนควรเป็นหนังสือที่ดี ส่งเสริมให้เกิดการอ่าน หรือเกิดกิจกรรมในกลุ่มคนที่มาระดมทุนด้วยกัน ในช่วงแรก afterword เริ่มจากหนังสือประเภทที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรมและให้แรงบันดาลใจ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กโทรนิคส์ หรือหนังสือที่ตีพิมพ์เป็นเล่มก็ได้

ทำไมคนที่มาระดมทุนถึงได้มาระดมทุนกัน

ส่วนหนึ่งเห็นว่าหนังสือที่นำมาระดมทุนน่าสนใจ เป็นหนังสือดี มีประโยชน์ และอยากให้เกิดขึ้นได้จริงๆ ซึ่งเป็นการแสดงพลังจากผู้อ่านโดยตรง อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะอยากได้หนังสือหรือของตอบแทนที่เหมาะสมต่อการลงเงินสนับสนุน

คนที่ระดมทุนได้อะไรเป็นการตอบแทน

การตอบแทนจากการระดมทุนขึ้นอยู่กับผู้นำการระดมทุนว่าจะตั้งเงื่อนไขไว้อย่างไร เงื่อนไขของการตอบแทนอาจมีได้หลายขั้น เช่น หนังสือในรูปแบบต่างๆ ของที่ระลึกพิเศษ หรืออื่นๆ ทั้งนี้ afterword สนับสนุนให้บางรางวัลเป็นกิจกรรมกลุ่มระหว่างผู้นำการระดมทุนและผู้ร่วมระดมทุน

afterword คิดค่าธรรมเนียมต่อโครงการเท่าไรในกรณีที่ระดมทุนสำเร็จ

จากยอดระดมทุน afterword จะจัดเก็บไว้เพื่อเป็นค่าบุคคลากรในการผลิตหนังสือ ค่าประชาสัมพันธ์และการทำการตลาด และค่าบำรุงและพัฒนาระบบของเว็บไซต์ ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละโครงการ

ใครมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการทำให้โครงการที่ระดมทุนสำเร็จแล้วดำเนินไปอย่างดี

ผู้นำในการระดมทุนมีหน้าที่ทำการจัดสรรเงินทุนเพื่อให้โครงการหนังสือนั้นเกิดขึ้นได้ การอัพเดทข่าวสารของโครงการระหว่างผู้นำระดมทุนกับผู้สนับสนุนถือว่าเป็นจุดสำคัญเพื่อให้ทุกคนที่ร่วมโครงการได้มีความเข้าใจและความคาดหวังที่ตรงกัน

 

สำหรับคนที่สนใจเป็นผู้นำการระดมทุน

ใครสามารถเป็นผู้นำการระดมทุนได้บ้าง

ผู้นำการระดมทุนควรเป็นบุคคลที่ความสนใจและความต้องการทำให้หนังสือดีเล่มใดเล่มหนึ่ง เกิดขึ้นได้ เนื่องจากว่าบุคคลนั้นจะต้องเป็นคนจัดการเงินทุนที่ระดมมาได้

หากสำนักพิมพ์สนใจจะร่วมโครงการ ต้องทำอย่างไร

สำนักพิมพ์ใดมีต้นฉบับที่อยากจะนำเสนอให้ผู้อ่านโดยตรง และสนใจวิธีการระดมทุนเพื่อพิมพ์หนังสือ ท่านสามารถร่วมงานกับ afterword ได้เช่นกัน

จะเริ่มการระดมทุนได้อย่างไร

ท่านควรมีเนื้อหาหรือต้นฉบับของเรื่องราวที่จะทำเป็นหนังสือเกือบสมบูรณ์ เพราะหากต้นฉบับยังไม่เสร็จหรือยังไม่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงจะมีปัญหาในขั้นตอนการผลิตภายหลัง นอกจากต้นฉบับแล้วท่านควรศึกษาและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายหรือประโยชน์ของหนังสือของท่านอย่างละเอียด ส่วนนี้จะส่งผลอย่างมากต่อโอกาสประสบความสำเร็จของการระดมทุน

ข้อแนะนำอีกหนึ่งเป็นด้านการประชาสัมพันธ์ซึ่งท่านสามารถสร้างเพจบนเฟซบุ๊คได้ง่ายๆ เพจนี้จะเป็นส่วนที่ท่านอัพเดทตลอดเวลาถึงความคืบหน้าของตัวโครงการแต่งแต่เริ่มระดมทุนจนถึงระดมทุนเสร็จ

 

สำหรับคนที่สนใจอยากสนับสนุนการระดมทุน

ใครสามารถเป็นผู้สนับสนุนการระดมทุนได้บ้าง

ผู้สนับสนุนควรเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม อยากลอง และคิดว่าเนื้อหาที่ต้องการทำเป็นหนังสือมีประโยชน์ต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

จะสนับสนุนการระดมทุนในวิธีใดได้บ้าง

ในตอนนี้ระบบของ afterword จะรองรับการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารซึ่งจะเรียนให้ทราบในภายหลัง

เราจะเชื่อมั่นในตัวผู้นำระดมทุนได้อย่างไร

ทางโครงการจะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของตัวผู้นำระดมทุนและความเป็นไปได้ของตัวโครงการในขั้นต้น แต่สุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่านผู้สนับสนุนว่าจะตัดสินใจลงเงินสนับสนุนหรือไม่ เท่าไร